21 mai 2012

Renesanca ilire: Prejardhja e emrit Kosova nga Cosonam=Hac flluuius

Prejardhja e emrit Kosova nga Coso-nam=Hac flluuius   

«Unis Amurathem admonuit:quin & quotidiana fignificat itinera, quum inuidiac, tum gratificanonis gratia, qua pacem cum eo facile feruatum iri confidebat. Item edocuit,Coruinum cum modicis iliac copiis traieciflc,nil ipii timere oportere. Pranerea hofti haudquaquam occurrendum , fed permittendu vltrà progredi, mox à tergo iter obftrucndum : quod ii fecerit, ilium nunquam inde rediturum afleuerabat. Coruinus autem grauiílimo bello internus, iter pro virili fuaproperare, creberrimis Sandarobechum Albanenfium Principemli* tcris vexare ( quo cum aduerfus Turcam, pauló ante fordus percuflerat j vt ap>properaret,quando iam ipfehoftibus appropinquabat : ita enim cum eo conii10 liuminiucrat, vt ipfc cu Vngaris àRafcia Bulgariaqj, ille ab Illyrico Turcis pariter occurrerent, vt à fronte tergoque vexati, facile vincerentur. Quod haud ab re fuiíTet,uSandarobechus,qué illi Barbare Alexandrum dominum vocanr, pradioin tempore adfuiflet. Sed immatura pugna: feftinatio, redi coníilij finemintercepit. Amurathes Defpotis coníilia nequáquam aípernatus, Coruino Regnum inuadentinonoccurrit,permifithoítem vltrà progredi, atquc ipfe duorum triúmve dierum itinere fubfequitur, àtergoq; ne retro pcdem referrc poflit,iter obftruit. Iam in planiciem vterqj peruenerat, quam in Rafcia: Bulgariacque finibus longe lateq, fpaciantem, Rigomczeu Vngari, Raíciani Cofonam nunc vocant,nos Campum Merulae interpretamur.Hácfluuius interfluit, to qui Schithnizanunc dicitur,& ab Illyrici montibus deflucns,a.liquandiu vagatus,Iítxuminfluit. Campi huiufce longitudo,pafluum eft viginti milium,quinquemilia continctlatitude Circumuallatur vtrinque montibus amoenifíimis, incirci fpeciem : 6c fluuius,ac montium appendices, recondita:quc conualles, proximè haud iniucunda vicorum frequentia cclebratur. Quum in campum, haud aliter atque inagona,prius Vngari,deinde Turci defccndercnt:adpagum amnisaccolam,quiinaditufituseft,anusexclamauit:Hcuquàmvereor,neparum arquis Vngari nunc dimicent aufpiciis, quando traie&us eorú vado exercirus vix vnum, Turcarum verö dies tres fluuium perturbauit: veluti futuram cladem ex inopia copiarum,hariolaretur. In media ferè planicie, collis moje dicus aíuirgit,cuiusradices Schithnizalambit. Non multó vlterius,adcaputa:quoris,qua:dam turris erat,cuiufdamolim Amurathis tumulus & pyramis, qui profligato exercitu,ibi exfus Se fepultus eít.Illud quoquenunc Amurathes verebatur, ne Coruinus qui praceíferat, in malumhoftis aufpicium pyramidem praeoecuparet. Quare pleniore gradu fubfequitur,vt prius cum eo manum con i'erat, quam is turrim attingat. Ad collem igitur Coruinus venerat, in medio campo furgcntem,& ineo caftra locat,Sandarobechi auxilia expeebturus, qui in horas accurrcrc dicebatur. Amurathes veritus, ne próxima turris oecupetur,& Illyricorum auxilia fuperueniantjCoruinum irritât adprçlium.detre&at ille,donec ablllyrico auxilia veniant. Hie multo impaafius inftat,aquationem 4c lignationemque inhibet,pabula praeripit,& qua poteftarte vique laceflitraddebat Turca: audaciam ingens copiarum multitudo, quas o&oginta circiter milia hominum eile ferebatur. Inuitus in certamen Coruinus defeendere cogitur, quando aqua ca:teraq; neceflaria interdicebantur. Tandem in diui Luca: folennibus,ac die Iouis,exercitumarmariiubet, ешпф in duo& triginta agmina diuidit: munitiones omnes in colle aduerfus hoftes parat,& intendit. Acics fic infrructas,facris Deo feruatori operari, myftica inter fe confeífione ас terreftri communione vti imperat: & in concione militem ad prarlium hortatur. Venir tandem (inquit) dies, ô focij, quo fi quid è Varnenfi fuga dedecoris & ignominia: contraxiftis, hodie priftinum fidei & virtutis veftra: nomen recuperare, Jo &acceptam clade vlcifci licet. Si viri effe volueritis,e tot cladibus quas à vobis accepit hoftis,has vobis reliquias obiecit : qua: et& numero potiores, fpe tame, eau fis ¿¿viribus multo inferiores. Quid nam illis fperarclicet,quinonprofuo, fed alieno pugnant imperio? &dum vicerint,in hac feruitutem,&in alteracruciarum, in vtraq; vita perpetua mifcriam confequuntur ? Vobis contra, vtro fe res vercatjpro Regno veílro,pro liberis,pro patria, pro focis &: aris fane pugnaiibus,arternam ac folidam vtriufque vita;felicitatem,fperare licet. Caufá: q'tfcK que vobis longe vehementiores: quippe qui niii hoftem fortiflîmè cecideritis, de faluEe fortunisq3 veftris omnino eft adum. Vtrarumque vires exploratz fatis iuperqj. AdVafnam femel male pugnatum eft, vbi fi partis quandoque vtriufque fortunam cemutarc licerec, maluiíTet fortafle Turea fuorum exdem, cum noftrorum fuga commutare ( quum fugientes infequi nequiuerit, grauiifime eafus) quam totfuarum gentium fecifleiaduram. lilis plus detrimenti,. vobis plus turpitudinis illatum : quamuis illi, vi eoadi, damna >vos vitro fuga*, ignominiamfubiuiftis. Verum îllius fortafle cladisirata potiusnuminaCq.ua: violatamànobisfidem vkifci voluere) quàm veftram ignauiam meaufa fuifle cre- io diderim. Nam perfidias illius audores, advnii omnes, capitales îllicpœnas exioluere. Nos qui inuiti ad id bellum venimus,vnàvobifeum adhucdiuina.benignitate viuimus,adChriftianae Reipublicaz tutelamreferuati,& in primis Vr» gariac,ne Turcarîi armis ac rabie obrueretur. Hoftium numerus vobis nequáquam reformidandus, quando cum multis, pauci fzpiflime pugnare,ac vincere didiciftis : diuinis potius quàm humanis viribus hucufque dimieauimus : in nomine IefuScruatorisnoftri,prophanas facile acies diflipauimus. Quocunqj pedem culimus, in pra:potenti nomine, vidricibus femper armis, viam aperuimus,quia diuino dudu& aufpiciis militauimus : hinc mortalium Scr uaiorem, hinc dmam Genitricem femper nobis adfuifle fenfimus. Neqrhodie nobis de- to fore credimus, Il cœleftis charitatis & virtutis veftra* memores efle volueritis. Adiutor Deus femper adeft fandè ac ftrenuè dimicantibus. Accedit tutus pugnandi modus, cataphradorú equitatus, quiinarcis munitaifpeciem, haud facile expugnan poteft.Cohortes ha* funt nobis militum,qu2e &: facile regi,&:hoftibtts fat efle videantuninnumeranmltitudo c5funditur. Accedunt varia tormentorum'acmunitionumgenera,quibus illi carene. Pra:tereainhoramSandarobechus eu auxiliariis copiis adfuturus cft. Periculum non eft ita magnum, vt timeatis : neque ita paruum, vt contemnatis. Retro fine vido hofte cederé non pofliimus, quia per has montium anguftias exercitus argrè duci poteib &fi omnis daretur regrediendi copia,rc infeda,ac fine folita gloria,redire non jo licet. Fortiflimis ardua cunda vins >propofitafunt. Proinde, quando nouifiimus ifte labor vobis imminet, quo vniuerfíc Turcarum vires ad extremum rccidi poflunt,vos pereum Deum,fub cuius nomine militamus, oro ¿¿obteftor, focijTitem per patriam,libcros & fortunas veftras, vt dato pugna; íigno, ita ftrenuè dimicetisyvt diuinas humanasq^iniurias^àfeeda gente fufceptas,& Varnen fem in primis cladem abunde vlcifcamini. Sandum ibi Regemamifimus, qui pro falute noftra,pro comiflo la;fa*fidei piaculo,fe deuouit : Regali vidimadiuinus furor ille defedit. Date (vosquacfo)operam,vtillius manibus opiparè parentetis. Vlcifcendaefunt cacterorum mortes, qui eopradio occubuere. Reeidendus femel,ac hodie,metus ifte Turcarum,&; ita recidendus,neamplius rc- *& pulluler : & ab hoc immaniffima* periculo feruitutis vindicandaPannonia, vt perpetuam hodie quietem ac gloriam ad vtriufque vita: felicitatem corn paremus. Extremis itaque viribus eft,focij, dimicandum, quando neceflitas cogit, honeftas inuitat, ac varia hortatur vtilitas. In vado res eft, & in portu nauigamus:vtcunq; res acciderir,bene nobifeum agetur.Si vicerimus, perpetua patriç falus 8c incolumitas,ac nobis immortalitas parietur. Sin occubuerimus,hicpul ciierrimèmoriemur, fempiternaapudfuperos virafunfturi. Quamobremea (quaefo) mentepugnemus, vt vincamus : aut fi res tulerit, honeftifiimè moriamur. AccenfimntadmodumGubernatorisorationc,cundorumanimi:&:ad ftrenuè dimicádumverbis,ac fiiápte natura,fat animati omnes. Ne minus qui- f° demimpigrè Amurathes Rex contra,inordinesredigebat exercitum,&didis,prOmifllsrac iuflibus obfirmabat. Eduda; Turcarum acies ,&: in planiciemefFufar, latus vtrunq^ montium attingebant. VndehaudparumChriftianis ftuporisincuflerant.Tertiahoradiei figna inferri iubet.Coruinus vtraxjjex colle cornuaadplanademiferatjlongasqi vtrinque vexillationum alas>à fronte
pro
protenderat.In medio Zechclem è forore fratrem,cum quadrato agmine cataphradorum collocarat: in colle, prxfidia curribus munitionibusqj obfirmarat. Dato pugna: figno,milites,qui ánimos corporaque curarant, ardentes, eminus primo pugnam ineunt : deinde adauda,blandiente fortuna, vtrinque audacia, magno cominus Ímpetu, congredi cœpere. Tribus circiter horis acerrimè pugnatum,deindc Turcarû acies,à Benedido Lofoncio,qui in dextro corhu praccratjinclinata.Et à Stephano Banrfi,qui in iiniftro erahne minus quidem impigrè res agebatur,quippe qui Baileum,Europ:e pertinaciùs inflante, multis plane cardibus afFecerat. Amurathes,nutantes in vtroque cornu fuos confpicatus, Ю valida fubmittitauxilia,praeliumq5inftaurat.Vngari& ValachicxpediuflimiequitatuSjirruentibus denuo Turcis haud parum def atigati, ad cataphradorum ordines fe receperunt,quiveluti pro muroftantes,maximos quoique hoftium impetus facile excipiebant. Multi vtrinque cadunt, fed è Turcis longe plures, quando nec talibus armis, nec eo equorum robore feie muniunt. Coruinus à colle munitionibus,quas intenderat,proculTurcas obterit,diflîpatque. Quod qiium Amurathcs vidiflet,quantumáeripotuit,fuas acies colli admouit,íubegitquc,vt írritos ab alto machinarum idus exciperet. Нас ígitur arte, munitionum elufa eft opera. Hoc vbi à Coruino intelledumeft, adfuccurrendumlaborantibus animum adiecit: fuggerit vtrique cornu fubíidia,nuncvoce, nunc ta manu rem agit. Suppeditat feílis auxilium, trepidantibus inclamitat, fugientcs inordinem rcuocat,acerrimè irruentibus occurrit:nihil exoptimi lmperatons & militis officio remittit. Nunc fortes hortatur, & laudat : nunc corripit ignauos,&: territat: omnibus pra:ftö adeft. Quare ita feruetvbique Martis opus, vt cunda fanguine fceda confpiceres.Amurames5fubfidiacrebraacciriiubet,neque fuorumcxde cófternatur, multitudine magna fretus, cui rite pugnare certumerar.Hauddubièfperabat,omninofehoftemlongambfidiorufucceiuone dc/âtigaturum, ñeque fpe fuá falfus eft: vnum Vngarorum agmen, quatuor &c quinqué Turcarum acies,ante lañare cogebatur, quam ubi fubíidia rite fuccederent. In acie pranfum&cœnatum, ambulatoriisque cœnis refeda corpora. }o Eo die vbique Turcica acies inclinata,fa:pe in caftra vfque fugata, fat proípere ab Vngaris pugnatum,magnus Turcarum numerus ca:fus.Chriftiani,quamuis eo die bello fuperiores eflent,tamen ita obftinatis vtrinq; animis pradium agebatur,vt vtrique aut vincere aut mori omnino decreuerint. Ccrtamé adferum vfque produdum,nox pradium diremit : vtrique fe in caftra recepere, his animis, vtpoftero die pugnam inftaurarent,neutriq; tergavertcrent,donec ius imperandi, Marte iudicc definiretur : &¿ nox infomnis ada, vtraque caftra crebris vigiliarum ftauonibus obíita. Infequentem omnes diem follicitiexpedabant, veluti Martern fuá: vita: mortisque arbitrum adituri : vix dum illuxit,quum vtrinq; inftruda: acies adfuere,redintegratur pra:lium:fedab Vngaris,nc eo qui 40 dem ardore ac robore, quo fuperiorc die, pugnatum eft: nemo ex his fuit,qui extremis pridie viribus nondimicarit. Quadraginta ferè Turcarum milia fuperfucrát,qua: aut in certamen n5 defcenderant,autleuipradio luferant. Coruinus tamen fuos hortatur, neinitamfuperiore die vidoriam, per deíidiam ¿¿ ignauia interciperent,pergerent vincere,vt occœperint:item obfecrare,ne íibi patrixq; defint: confiderent, pridie quam bene pugnarint,quothoftium milia pauciprotriuerint,quotiesinclinarint&fuderint:pra:caueant,adcxtremuturpiter iliaducant ,& fudores hadenus efíuíos, tolerataque pericula omnia íint irrita habituri. Non qui magna oceceperint, fed qui cœpta pulcherrimè terminarintjhos gloria dignos exiftimari putent. Prxponant ante oculos, quaxunqi S° ipfos detrimenta manebunt, fi malè dimicarint : in primis varia mortis & cruciatus genera, itemferuitutem matronaru liberorumq;, vltimaRegni excidia, raptus virginum, ¿¿humanarum diuinarumque incarftationes, infàndaq; piaculaafErmare. Hax omnia vnius dieilabore euitaripoíTc,proindc orare ас ob reftari, perDeûm hominumque fidem,vtfolita,fe,patriam,liberos,coniuges Sc fortunas, virtute redimant,&: in perpetuam Ubertatem cunda vindicét. Nihilo
R üj
fecius Amurathcs fuos pracmiis, pollicitationibus ac minis inccndit ¡vt omnia perpcti,quàm со die Europa ccdcrc maluerit. Luftrat vtrunq, cornu,&: grauiffimis cundos didis ad pugnandum hortatur. At vbicollatis vtrinq; lignis concurrêrc, ne minore quidem ferocia impetuqs, quam fuperiore die pugnatur. E Çhriftianis quàm plurimi, èfauciis inaciem redierc, fufeepta dudum vulnera, aut morte, aut vidona curaturi : nihilo tarnen fegnius pugnafle dicuntur : magna vbiquecaedes oboritur,& Vngarorum impetus nufquam rcpelli potcrat. quos cum pari pertinaciaTurcac reiicerc haudquaquam poiTent,arte roburindomitumeluderc,expcditiflimi ac recentes eorum equitatus occcepcre.Irruen tibus in fe Vngaris,mox terga vertebant,a tergo aliquantifper infequi,& infta- ie fe patiebantur,palantes & diffiiû* fugiebant,feq5 latè diflipabant : hi,vcluti arridente vidoria pelledi,impeniiùs infequi,multos in fuga c2edere:contràiUi,dato fígno, conglobati diffipatos circumuenirc ordines, & multa caedc conficere; incurfu &recurfu, Pannonicas lañare vires, ingentes conatus elúdete, &perturbatis ordinibus, toto die fine aliqua intermiflionc dimicare. Magna Vngarorum eadic patrata ca:des,& Turca? fuere fuperiores, defatigato vtrinq; excrcitu : nox & laflimdo pradium diremit. Vtrique fe in caftra reuocarunt, vigilia: ftationesqj fummo ftudio in caftris habita?. Quum ad diem Sabbau perueniffent, neuterq; cederet, prima luce pugnaredintegratur. Coruini frater, Valachorum Praefedus,cú expeditillimo equitatu primus in aciem prodiit. Scquu- i0 ti funt reliqui Proceres,&: eodem modo ordines inftaurarunt. Reparato certamine , aliquandiu fpe pari dimicatum,magna vbiquc ftrages oborta, & pratfertim Vngarorum,quilongo bello defatigati,multisqjconfoffivulneribus,triduo in acie,ob ipfam paucitatemperftare cogebantur. Zechel,in primo ordineobftinatiflîmè pugnans, è Prxfedis legionumprimus, inter confertiflimos hoftes Occubuit.EmericusMarzalius,Stephanusq; BanmàTurciscircumuëti,inmedio trucidanrur. Quum Amurathes primafigna,qua: in Zechehsagmineconftitcrant, iam cíle capta, & catfo Praefedo, milites terga vertifle confpicaretut, extern[ lo omnes,quaecunque in caftns acies forent,inChriftianos edixiteiFua dijVt paucos,& ¡xiduano labore confedos obrucrent. Promulgato tunc Regis 5t edi¿lo,vt omnes in hoftes vnà ruerent,vtrunque Vngarorum cornu, vbi cuncti labor.ibant,confeftim obducunt: grauepraehuminftaurant, ca:duntur Proceres : ànumerofamultitudinCj&fagittarumimbribus obruuntur, capiunrurfigna, & in fugam omnes ordines plane vertuntur. At vbi Coruinus f ratrem interfedum,captafignanonnulla, & verfum in fugam exercitumaccepit, continuó relidiscaftris impedimentisq confcenfo fugam equo folus prseripitme fidaRegnum tutelapriuaret. Fufos fugatosq; Vngaros, à mcridie ad intempeftá vfque nodem hoftes infequuntur, & caedunt : mox à tenebris remoran, in caftra per nodem rediere. Caeteri qui in acic remanferant Vngarica, caftracirCumuenerant: in quibus quicquid calonum fuit & lixarum, item eflcdarioram 40 accenforum, fauciaeqî turba?, qiiamuis ad mortem vfque certaflent, neque hoftem admitterent,quoufque minimafagittatelumq; fuperfuit, advnumtamen omnes trucidati funtmullusque in caftris Vngarus eft agnitus, quem tria quatuórveTurcarum cadauera non attingerent. Amurathes,nc maximafuorum esedes extaret,nobilium continuo fepeliri,gregariorum vero militum corpora, inprofluentemproiiciftatimedixit. Quare Schithnizae fluminis accola?,diu eius pifcibusabftinuere. In faxorummorcm campus adhucoflibusopertuseft, terra coli citra crcbram armorum inuentionem,vllo pado nequit.Locus,ex iniigni clade,illuftris eft habitus. Quamuis Turca: cruentiflima vidoria cefferit, fufis fugatisq; hoftibus, eorum tarnen ca?dcs multo maior, quàm Vngarorum. ye Quippe quumTurcarú quatuor & trigintahominummilia,Chriítianorum tan tum odo miliaca?fa,referuntur.Vniuerfahíc Pannonia? nobilitas occubuit.Ná hicEmericiduo,Ladiílaus,Thoma$ Zeech,Francifcus Banus,Ioannes Zechel Coruini è forore frater, Benedidus Lofloncius,Stephanus BanfH Epilcopus Coroneníis Legatus apoftolicus,Georgius Chiach,& Robertus Спаг,тпитс rique Proceres,ас nobiles oppeticre. Multi capti, & ante Amurathem poftero die ex edicto obtruncati. Ioannes Corothna quoq; captus eft,in Afiamqj tranf* latus,Byrfx feruitium femeftre perpeíTus,moxiEgeum, Creticum,Ionium,Adriaticumque pelagus emenfus, per Dalmatiam in Pannonias fe recepit. Octo Vngarorummilia in hoc bello ca:fa, Corinthiis Amurarhes eodemméfe fignificauit.Ex his qui eimferant,quicunquc per UlyricumeffugerCjper Dalmatiam incólumes redierunt : qui per Rafciam, qua vénérant, rcuerti contendere, lie infeftam vbique latrocinas prouinciam inuenere, vt pauci euaferint* qui aut fpoliati aut carii non fuerint. Coruinus,quem cxpeditifîimum aufugifle dixi ïo mus,infeitam ac varum fortunaminuenit,dies tres cquo inue&us, per auia locaitcr facit,cibi &: potusexpers : quarto,inciditin duoslatrones,dimiflo dudu cquo,qui ргге nimio labore defecerat. Quum cífet incrmis, fe fpoliandum dedit : dircptis vcftibus, ex áurea cruce, qua; è viri collo pendebat, inter latroncs oborta contcntio ; dum falutis viamcircumfpicit, promptumiibi latronis gladium intuetur,quo mox rapto,litigantes adoritur,altcrum lcthali vulnere conficir,conculca:q;: alterumpetcns,infugam vertit. Нас igiturcrucis occafionc, vir fane"tiflimus,fe à rapiña morteqs redcmit.Quodhaud ab re diuina benignitate fa£tum,vt qui pro cruce afHxi Seruatoris nomine dimicaret,crucis quoque auxilio liberaretur. Vitra progreflus,ac itinere,íiti,inediaq$ c5fe¿his,quinto die *э paftorem ofFendit, qui audita Vngaroru fuga, fpe prarda: late vagabatur: in primo ambo cógrcíiuconítitereipaítor profpefta Coruini vultus maieftate (queadmodum de lutronibus & Scipione legimus) ab iniuria remoratur. Coruinus quoque fame iam abfumptus, hunc nequáquam audet adoriri. Mox cónfalutatione ptimùm conciliati,iIne fufpicionc,mutua inter fe verba conlerunt. Alter,nonune dminx charitatis prxfatione,panem exorat; nomen & cafum alter percontatur. Audita viri fortuna paftor, commiferationepercitus, & promiffis oneratus, Coruihum in proximam cafam ducit : panem cumeepis, &: aquam apponithofpiti: qui in iucundafaepe miferia» memoria, nunquam lautius fey quam ibi ccenafTe, affirmauit. HincadSinderouiamàpaftoredu&useft. Vbi jo poftquä id Defpotes accepit,eius imperio, à Praefe&o arcis capitur. Bcneficiorumille immemor, (Perpetua ingratitudinis nota fugillatur. Dies aliquot de libcratione ibi agitatum, conuentum tarnen inter eos, vt ea Gubernator conditione dimitteretur,vti Matthias eius filius,Defpotis gnatam,ComitisCiliaeneptem,vxoremduceret. Etvt conuentavtrinque tutius prxftarentur, Ladiflaus alter Coruini filius daretur obfes. Proinde Gubernator, dato obííde, dimittitur. In Seruatoris igitur noftri natalibus poftliminio reuerfus, in non pama Procerum nobiliumq; frequentia, ad Segedinum recipitur. Certatim falutem incolumitatcmq; omnes congratulantur,triftemc6folantur,&: bene fperareiubent : fat eis cum fortuna bene a&um dicere,fi Gubernatorem receperint. Mi 4° litum adhuc copiam,nequeex indigcnis,nec externis defuturam : talem fe ducemnufquam gcntium,fiamififl~ent,reperturos.NmilluncVngarica: genu turpitudinis accidifle, quando ad vnum omnes ftrenuè pugnarint, cruentiifimam lachrymabilemqjhoitibus vi£toriam reliquerint:neminem fuoruminuentum, qui non pulcherrimèoccubuerit. Triduo fine intermilîîone pugnatum,&:à paucis aduerfus innumeram multitudinem, quatuor &: tngintamiliacx hoftibus cecidiilê, ex Vngaris vix ofto defiderati : paulo meliorem re&è iudicantibus,ac non iniquapetentibuSjVidoriamoptaripoíTe.Demum omnes eumimpeniiùs exorare,vt fe fibi, patria:, ChriftianaequeReipublidfc femare niteretur* íeuocarct animum & obfirmaret. Quod ii fecerit,perbreui ipfum, & Turcam, 5° &Defpotemmentis vtrunque pcenis affe&urum,ca:teraque profperè cernirá. Coruinus Procerum confolationibus haud parum confirmatus eft. Augeb¿t íibi animu, quod multo plures ex eo bello reduces quotidie videret, quam íperareliceret.Namquicunq;anteTiu:casinIllyricumaufugcre,rediereinco* Iumes:quinetiam ad viginti milia paiTuum, Sandarobechum cum auxiliaribus çopiis occurretem,in itinere offendere, cuius occurfu du&uqj tuto fefe in Illyricum rcceperc. Curatis corporibus, & inftauratis viribus,multo acriùs Coruini animum Defpotis ingratitudo,quamTurci odia,exercebat:captiuitatisiniunas tolerare no poterat. Quare coado repente exercitu,ad Defpotis oppida, quae à S igifmundo quondam dono acceperat,proficifcitur : vicos incendit,vaftatagros,oppidavi capit,ac breui tandem expeditione,qu2ecunque inVngaria Defpoti parebant, in ditionem fuam accepit : mox Rafciam adorituro Defpotis oratores occurrut,qui Ladiflaum obfidem,ac bene donatum vitro reddunt: fupplices pacempetunt. Gubernatore tandem ab Optimatibusexorato,pax Defpoti data, remiflae penitus iniuriae inimicitiaeque : pacatis deinde rebus in Vngariam reuertitur. Nunquamfortem virumfortuna quiefcere patitur, fed to indies vexat & exercet, ne impune laudibus &immortalitatc decoret. Hzco1448. mnia Salutis quadringentefimoquadragelimoodauo fupramillefimu,& quarto gubernationis anno gefta funt. Nono autem,Turcarum iterum bellum exarfit. Amurathes enim, quum à Georgio Defpote dimiflum efle CoruinumaccepiiTet,cuius captiuitate nihil erat antiquius,in eú nimisexcaduit : praereptam voti fui fpem efle fenferat Coruini liberatione, indignabatur acerrimê, quod pro reftituto Regno,captiuo dono dato,cumulatiflimas fibigratiasnonretuliffet. Proinde,quödtantioccafionem beneficij contempfiflet, ingratitudinis ab eo pœnas cxigere conftituit.Frigibechum Prafedum trium legionum, in Rafcix fines immittit,Chryfonicum oppidum ad Morauam amnem fitum,&gra-10 ui olim bello dirutum, inftaurareiubct:atque hinc Defpotis regionem impetcre,vaftare agros, & late igni ferroque graflari prsecipit, vt exin cotemptxgra tificationis pœnas luat. Frigibechus mandata facit, in primis coacta magna ex finitimis cementariorum artificumque manu, ad Morauam oppidum reficit: interim inhibet iniurias, bellum diflimulat, ne Rafciani fibi impedimento forent: id aggere, fofla, vallo muroque circummuniuit : atque vbieoperuentum eft,vt impofito facile praefidio, per fe maximum quenque hoftis impctumperpeti poflit, prouinciam Defpotis incurfat, diripit, &¿ latiffimè populatur. At illc inopinato malo confternams,quid potiíumumfacerct,haudfacileíuccurrebat: Turcam fibi citra fcelusnefarium,& ingensfuummalum,conciliare non pote- jo rat.Si rcfiftendum efle cenferet, Coruini opem, cuius amicitiam ex captiuitate kefcrat, omnino defperabat.Et quorfum ipfc confugeret,non veniebat in men tem.Caeterummalebat omnia perpcti,quàm immitiffimam Turcieferuituteni. Poftremo adGubernatorisopem confugitrquem fupplex,non fine fumma verecundia,exorauit. Auxilia Gubernator haud inuitus promifit,quum vlcifcendx próxima; cladis gratia, turn repoftulante : quandoquidem plane ccrnebat, occupata fuperiore My fia, Turcam pro foribus ac ardibus Pánonum ftatim infultaturum.Itaq; comparatomoxexercitu,nonfinedecentiapparatu,inMyfiam,quam Rafciam dicunt,defcendit.Reipublica2 gratia,fadus immemoriniuriarum, non per Legatos &Prçfedos auxilia mifit:fedipfe, dudu auípiciisque40 fuis expeditionem hanc accepit. Ad Sy nderouiam Danubium traiecit. Rafciam ingreflus,Defpotis copiis fuacaftra compleuit. Iter die noduque fieri coeptum eft,vt incautum hoftem adorirentur.Quarto die Turcis appropinquant.Quum Chryfonici agrum attigiflent, continuo illuxit : oborta: funt inter vtrofque, vt affolet,nubes, qua: vitro citroque profpedum inhibèrent. Refolutis fubindca fole nubibus, armatae in confpedu hoftis acies emicuere, &: coruinafignalongius agnofcuntur. Confternantur illico Turcarum animi repentino ас inopinato Chriftianorumîduentu : & quum fuis Coruinum ceruicibusinftarccernerent,ita exanimati funt, vt non de inftruenda acie, difponendis ftadonibus, & conferenda manu, fed de fuga tantùm omnes cogitarcnt: quare fufcitato mox p tumultu, fugam cundi retro capiunt. Expeditiflimus hos equitatus infequitur, mukös in fuga C3edit,capitquc.Inftat à tergo pro viribus, & ad nodem vfqs fugientibus,fuccurrentem infequutus,caedem continuatàlli mox in fyluas eiFufi, dclituerut, atque haud facile vltràimpetipotuere. Cataphradorum equitatus, pras graui armatura, lento gradu fubfequutus eft : ne quid forte mali ab hofte, foeiis qui prxceflerat,inferretur.Nifi caedem nox ipfaintcrccpifTe^muîto nuior clades patrata foret. Frigibechus cum magnanobiliumturbacaptus. Coruinus vidoria potitus, Budinum Bulgaria: metropolim vcnit,qua: ad Danubio umfitacft:vrbem belli caufas crcbro ferentem, fuccéditiMoxperRafciamretroceifit, Si captiuisDefpoti dono datis, ouans Budamrcdiit. Poilvbireuerfus eft in Rcgnum, Boemorum follicitudine vexari cœpit, quiTranfdanubianam regionem eredis in plerifque locis prarfidiis,&: occupacis oppidis, latrociniis infeftam plane reddidcrant. Et quamuis antea iftorum audaciam farpc rc~ preflerit,nunquam tamen domitare potuerat. Obftitcrat huicprofcdorei non 10 mediocris quorundamoptimatum inuidia, qui excrcfcentcm quotidie, prater omnium opinionem, viri gloriam aegrè ferentes, vt Coruina: virtuti negotium faceflercnr,clàmlatrocinantium Boemorum audaciam tuebatur. Ad remoran dam nominis acceifionemjhos ad bellum folhcitabant: quorum facinora,propter externa grauiflîmaque bella, qua: cum Turcis geftafunt, Gubernator diu ûnè diflimularat: nunc adaudam, pra: viri patientia > aut coerceré admodumaut prorius extirparCjdecernit.Quarc anno quadringétciimo quinquagefimo^ 14 j î4 primo fupra millefimu, coado tumultuario exercitu, &:cuocato vndiq; gregario quoq; milite,rufticaq; turba,Ioannem Gifcram,haud procul àLofoncioop pido, facinoroforum omniû principem, in primis adoritur, qui ad Diui Regis o Stephani fanum,pradidium olim crexerat,aggere ac vallo cinxerat,multo milite, variaqjmunitionecomplerat.Gifcra forte tuncaberat,quufuumpra:í¡dium. acerrimè à Gubernatore oppugnari fenferat: clâdcftinis focios admonet internunciis , vt pro fe quifque locum fortiflîmè tucantur, donec ipfe cumauxiliis propediem aduenerit. IamCoruinusprxlidium tam acri oppugnatione vexarat , vt indies deditio fperarctur, qum Gifcra, coadis in fuperioribus Vngaria: partibus auxiliis,&ingenucxercitu,praftöadfuit. Multinanq; Proceres,adla¿e/âdandamGubematoris mngnanimitaté, copias gratuito dederant, &cura oliis Optimatibus coniurarant, qui in Coruini Caftris erat,vt prxlium detreda* rentj&vtelatumeiusanimufaciliùsattenuarëte vitro vinci paterentur.Nunquam defuit virtuti liuor. Inita coniuratorum confiha, è fententia fucceflere« Nam quum acies inftruebe vtrinqj conftitiflent, ас nondum pugnx fignadata forent,ecce ex compoiîtononnulîa coniuratorum agmma,vthoneftiùs à Coruino deficiant, fimulato metu, in fugam fe prxripiunt. Irruunt data occaiione Boemi,& defertum Gubematoris agmcn,collatis fignis inuadüt. Coruinus intellect fuorum perfidia,quum fe obiifterc haudquaquam poiTe cerneret, cum fuis terga vertit:& quamuis à tergo acer inftarct hoftis,in próxima tamen oppida incolumem fe recepit.Scephanus Pelufienfis,qui in prçiidii obfidioneà fulphurea machina lethali vulnere lxfus obiit,pridic quam moreretur, coiurationemconfefTus eft. Multi ex optimatibus in eo bello cxfi,in primisque Ioannes 40 Compolthij, cui de Nana cognomen eft : item Ladiflaus Hederuara epifcopus Agrieniis,quum claudus cfTet,ibi captus,in hoftis deditionem venit. Gifcraca ftris impedimentisque potitus,veluti iniigni vidoria tunc clatus, ad Gede oppidum caftra mouitjvbi Lorandi fihj dominabatur. Sed quum oppidani fortiffimè fe tuerentur,fpe fuafruftratus, Agriam proficifcitur:ratus ob Epifcopicaptiuitatem, Prxfedum arcis deditionem continuo elTe fadurum. Sed longe a* liter atque fpcrarat, euenitmam quamuis Epifcopus in confpedum addudus, Prxfedum fuum arcem Gifcra: dedere iuberet,preces adiiceret, ac deinde interminaretur,ille tamen, cxtenq3 prziidiarij, quum omne Aobili Vngarorurn genere natiforcnt,ne quam nobilitatiperpetuamnotaminurerentjgrauiqidejd trimeto Rcgnum afficerenr, publicam vnius miferix vtilitatem prxtulcre,irri-> tosqj Gifcrx conatus efFeccrunt. Iniquiffimo proditionem illam Coruinusanimo tulcrat,& neinultamBoemoru audaciam prartermitteret, exercitú reparar. Veteranas legiones, quas in inferiorib. Vngaria: partibusaduerfus Turcarum incurfus collocarat,acciri iubet:mox inftaurato ex fideliíTimis copiis exer* citu, in Gifcram iterum caftra mouet:praefidia varia, qua: ad tcmplum Saag (vs aiunt) Ipolo fluuio proximum, & inmonte Galchureatem adRofnanum,SceV pufiumque oppidum, olim erexerat, grauiflima Ьзгс obfidione vexauit, & vt quàm primùm deditionem fibi facerent, adegit. Expugnatis his, deletisqs pra> fidiis, cemporarium aliud caftellum adoritur,quod in valle quamDerechen ap pellant,Gifcra olim fecerat, cum validoque prarfidio Valgatham Boemum inipofuerat. Id vallo &c aggere, pranerea omnium munitionum genere obfirmar tum, vt militi parceret, non manu, fed arte expugnandum efle ccnfuit. In valle nanque fitum eft,quam fluuius paruus influit. Paulo infra, vallem aleo aggcrc obftruit,vtremorato amne,reftagnantibusquc aquis,caftellum obrueretur.Initumhaudquaquam confiliumhominemfruftraturmamquum praeiidiarij mi- и lites (eCc indies ab excrefcentibus aquis obruturairicernerét,vfque adco praefenti morte perterritifunt,vt corporum,fortunarum, & caftelli deniquc dedi* tionemfupplices fecerint. Ad Zolium repente profedus, malorum omnium officinam, afylumque latronum, ciuitatem continuó fuccendit, arcem armis, commeatibus,prariidio, bellicisq; machinis communiuit. Expugnatisdemum hisBoemorum afylis, inGifcramcaftramouet,hominem vfquequaq; infequitunarmorum denique vi,fic vexat exercetque, vt pacem is precario impetrare cogeretur. Prarterealongam Gifcrç vexationem,alia quoque bella ab aliis Bo emis in Vngaria pullulabantrqui inita fimul focietate, quam fraterna chántate fanxerant, & fe mutuo hinc Fratres appellarant, multa latrocimorum gracia in te Vngaria iam caftella erexcrant,quae militibus & munitionibus obfirmarant,& longe latequegraflati, rapinis & latrociniis viditabant. Vlteriorem Vngariam, qux adBoemiam Poloniamque fpedat, fie infeftam reddidere, vtnemo tutus ibi terram incoleret,autillac iter faceret:quin & adaudis hi viribus,vicos & op pida multa,in ditionem fuam aflerucrant. Praeter hos, & alij vim impudcntiùs exercebanr,vtputa Petrus Comoromucius, qui Liptouienfem fibi Comitatum oecuparat: Pancratius,Vngarica gente natus,Thurocium dominatum vfurpauit. Ouar infuper,Berëchum & Strechen oppidum cepit: Regionem is omnem cxdibus 0¿rapinis infeftam fecit. Mutuis ifti (c(e odijs ac prxliis impetebant, mutuis quoque rapinis vtebantur. Sed ad Fratres redeanms. Facinorofum &c J°' ignobile hoc erat genus hominum,è gregario tantùm milite cóflatuni,cui partim caftella erant,quç viceperant,partim qua^nuper erexerant.Monachorüritu fe Fratres appellabant,ferinis tarnen moribus vtebantur. Quippe quibusnil aliud placeré videbatur,quàm raptu vitam ducere,vaftare agros, late populari, cardes paflim agere:nihil aequi fan clique dignofeere. Duces crearant,quibus in agendis latrociniis rite parerent,& quicunque apud eos maiori facinorum gra uitateclarueratjhi potioreshabiti.Finitimasigitur regiones, cxdibus, flammis & populationibus infeftabant. Vexabant omnia, & autad pendenda ftipendia, au t ad emigrandum colonos adegerant. G ubernator comperta Optimatum inuidia,quifuperiores Vngarix oras incolebant,à propugnandis eorum oppidis, 4° inhibendisque iniuriis, animum aliquantulum auertit, &: vt per fe quandoque refipifeerent, proprio Sc alieno facinore vexari punirique permifit. Sed quum de his fads hadenus didum fit, ad pofthumu m rcuertamur, ne Vngarici Regis immemores,hiftoriam deprauemus. Quanquam ab Vngaris aequè ac Bocmis, abnegante hadenus Caefare, Ladiflaus repeteretur, ad duodecimum tandem annum res prorogataeft. Qmim rumor effet, Caefarem inltaliamfufcipienda; coronagratia profedurum, antequam iter iniret, ab vtrifque vel honeftiflimis quidemlegationiHus foUicitatur, vt Regem redderet. Quinetia Auftrales pari ambitione Duce fuum poftulant.Boemi,hunc imperiofiùs expofcentes, quum iuxtà fibi atque ceteris negaretur,propediem comitia Regalia interminantur, f9 vbi de alio Rege eligendo fe aduros efle profitentur.Caefar ad hos cenfuitmittendos efle Legatos, quibus Syluius Eneas, Impcratorisfecretarius, adiedus eft. Quum Prage conuentus,fa:uientc pcftilentia,non poffet haberi,à Georgio Pogicbrachio in Bunfthauiamtranflatus, ibiqs frequentiflimus eft habitus, Piurn ¿£neam,Procopiocollegainterprete,ibi ornate & componte concionatum ruiile legimus. Cuius oratione fedati funt Bocmorum animi, atquc eis perfuafum,vt lmperatoris reditum expe£tarent,qui Ladiflaum itiaens honeftàdi gratia,fecum du£turum efle dicebat.Et reuerfum Pius tarn Boemis quam Vngaris Auftralibusq; fe regem redditurum pollicebatur. Caufa: ad pcrfuadcndû optima: fimt adduebe î in primis deducendi Regis pompa, impendiofus Regiac apparatus , ingens fumptus, arrarij inopia, exigua ve£Hgalia, infuper quam graue ас moleftum fit, è collata ftipe infanos fumptus edere: item intempeftiua Regis reftitutio,quippequae nil aliud,quàm difcordiarumfeminariumeiîe pote 11: ii nunc Rex reddatur,gubernationis impos,alien;E cura: committctur.quicun *e que cum rexerit,inuidiofus is dominus habebitur. Hinc quum è Boemis multi fe hoc honore dignos cenfeant,iï fortiri nonpoterunt,a:grè ferent.Frederici gu bernationemeontetiones has dirimere. His igitur caufis Boemi noniolùm fedati, fed miflîs Oratoribus, Cœfari gratias egerunt, quöd cx'teris prarferantun expedtaturos fe fauftumfelicemque vtriufque reditum, promittunt. Quinetiamad honeftandamprofe£tionemCçfaris,eximiamnobihumiuuëtutem mitrunt. Vngari quoque &% Auftrales, lmperatoris reditum expeftare iuífi,ac interim exoratijtfohta Regnum diligentia gubernarent. Barbaran! Impera tricem ea tempeftate Graxi diem obiifle ferunt, indómita: libidinis mulieremj qux inter adúlteros publice vitamduxit,proftitutoquepudore, viros fa:pius pe ю tut, quam peteretur. Quum ab omni religione deftitutaforet,fuperos ac inferos eile negabat : religiofas ancillas ', iciuniis, aut orationi, rebusque diuinis 'intentas, grauiùs increpabat, nulhs afleucrans moleftiis ac inedia corpus efle macerâdum: immo laute pafcendum,in deliciis äivoluptatibus alendû,&: poft mortem, quum nihil fuperíit, nullamDcorumanimorumque curam efle fubcundam.Boemiprofanxtamé Barbarse corpus, Pragamtulere-.elatoque folenni funcre, inter Regum monumenta condiderunt. Compoiîtis Ca'far Boemorum motibus,& reclamantibus Vngaris Auftralibuscpe, ñmul cum LadiflaoRege,ac honeftiffimo Germanorum Principumequitatu,in Italiam côtendit:Romamque profedus,à Nicolao Quinto Pontifice máximo,Auguftalidia-' Jo demate rite coronatur. Hinc Neapolim progreíhis, Leonoram Alphoriii Regis neptem,& Eduardi Luiîtanix Regis filiam, praeftantiflimis moribus, ac faulto tenere praecellentem, vxorem duxit. In hoc itinere, Ladiflaus puer, quum fe lis populis abnegad segrè ferret, inieftafufpicione, pa:dagogiq} cÖfilio fugam molitunquum è lèntentia res minime fuccederet,reieftacft in pçdagogum cul pa,& perpetuo is carcere cruciatur. Auftrales interea, au£tote Vírico Eyzinger, ab Imperatore deficiunt:fufcitatoque tumultu, omnes prouinciae magiftratus, à Cefare inftitutos,vi deiiciunt:duodecim viros creant,qui,prouinciamgubernent : fummam rerum Eyzinghero tradunt. In focietatem Vlricum Ciliae Comitem admittunt, èfinitimis auxilia cogunt, quo facihùs Imperatorem perti40 naciùs agentem,ad reddendum fibi Ducem impellant.Interea ex Italia CxCut reuertitur, cui quàm primùm Auftralium Oratores occurrere, Ladiflaum expofcunt,atque reddererecufanti,bellum indicunt: poftulata nonreiick,fedrefponfa Caefar differt, vt longa mora conatus leues éludât: contra îlli mora; impatientes abeunt.ProuincialeSjintellecb Cxfaris pertinacia,arma fumunt,Neapolimque,quamCiuitatem Nouam appellant,infeftis petunt fignis:primo vrbemaduenmadoriuntur,proportis pugna confeftiminita,vbimagná tormenta bellica temeré infultantium ftragem patrarunt. Moxvbi erumpentibus ex *vrbe Cxfarianis iam cominus pugnari eeeptum eft, île ab hoftibus cxü ac reiecbfunt,vt parum abfuerit,quin vrbem,quum vnà commixti forent, illi capelo rent:vniustantùmmilitisvirtute feruataeft, cui Andrea; Paumkirchernomen erat,q uippe qui,donec à fugiétibus porta oecluderetur, hoftilem impetum audaebrpro mœnibus in ponte fuftinuit, & ob feruatam virtute fua ciuitatem multis à Casfare honoribus exornatus eft. Quum fe Caefariani intra mœnia recepilTent, hi grauiffimaeos obfidione circumueniunt, muros interdiu noduqj quatiunt. E Boemis Henricus Rofenfis aderat,qui cumducentis equitibus, odingcntisq; pcditibus vahdiffimis adueneratmodum Vngari vcnerant,quum induciarum tempus nondum foret exadum:quarc duodccim homirium milia in caftris erant. IntcreaGeorgius Pogiebrachius, qui Cxfaris in Boemiaparibus faucbat, magnaque fide ac obferuantia eum profequebatur, excrcitum mox fedecim milium hominum, vt Augufto fuccurreret, comparauit, ac iter ingrcíTus,audita concordia, retro ceffit:inRofenfiumq; agrum copias conuertit,incendit vicos, & cunda late populatur. Caroli Badeniis Marchionis , vtaiunt, Sigifmundique Salsburgenlis metropolita: interucntu,paxfacta. Ladiflaus, è Casfarea manu Auftralibus reftitutus, qui duce potiti, nonnulla deinde pacta abnegarút: nam quumexpado itatutücíTet,vtadtertiQ idus Noucmbris u Vienna: conuentus haberctur,vbi prsefentibus Ladiilaicognatis,item Vngaris & Boemis de pueri gubernatoredecernereturäntcrea Vicnnamnon adiret, in poteftate Comitis Ciliae teneretur, nihil ex propria audoritatc, ante decretum conuentus,gereretur:nihil ex his Auftralcs praeftkere. contra verö puerdimiffus, poftero die Viennam ingreilus, cum fauftis acclamationibus & fingulan pompa omnium ordinum exceptus eft:ibique eueftigio in vrbe magiftratus,&: in tota prouincia prarfeduras inftituir. pontiiieatus, &: facra muñera, pro fuo & amicorum arbitratudiftribuit, curiam ad regni fpeciem reuocauit. Aduenerc continuo Vngari,in primisq; Coruinus Gubernator,quemhoneftiliimusProcerum nobihumque ordo fcquebatur,vt fuoRegi nuperrimè reftituto,debitos t? honorcSjlegitimaquc obfequi'aperfoluerent: confluxereè Boemia,Morauis& Slefitis fpedatiffima Regulorum &c nobilium multitudo: Legati populorum,& varij magiftratus,cögratulationis officio commoti.Frequentiffimus igitur vtriufque Regni, Auftraliumquc cönuentus,Viennae eft habitus : vbiad praeílitutum quoque diem Auguftalcs Legati adfucre, Lodouicus Bauari«e,&: Guilielmus Saxoniae Duces, Albertus Brandeburgeniis, Carolus Badenfis, praetcrea multi è Germania Principes Antiftitesque. Primus in concilio locus Coruino datus poft Regem,qui Regalibus excultus infignibuspraefidebat.Inprimis Auguftales Oratores auditi, & iniquis vfque adeo animis, perinde atque fi vidi, vt Pius .¿Eneas qui adfuit, memoriae tradidit, à vidoribus audirentur. Eorum jo cxpoftulationesjde padis conditionibusque pacis,quas ípíi contempferant,scgrè ab auditoribus excepta:. A Comité his Cilise refponfum eft, cuius arbitrio omnia gerebantur: vidorem nee lcgibus,nec padis obligari pofle : ius in Martis poteftateconfifterc : nullam in carcere obligationemlegitimamliccre fieri: conditiones pacis Ladiilai gratiaRegis initas,qui iniquo tot annos carcere obdudus eftjhaudquaquam valere,immo fecundùm ius & fas irritas haben oportere. Proinde repulfa Auguftalibus data. Quinetiam Nicolaus Cardinalis, Legatus Pontificius,componendas pacis gratia mifliis, quum de concordiaagere occccpiffetjillicorcieduseft. Sed vbi adRegnorum&prouinciarum congra tulationcm difpofitionemque deucntum eft,loannes Coruinus,qui iam annos 40 odo,decreto Patrum, Vngariamgubernarat, ftrenueqj à cundís periculis plane protexerat,quum fua geftarum rerum gloria,omnium in fe Principu m oculos c5uertiflet,primus obfequium,compofitis verbis, Vngarorum nomine dctulit, vltroqj Gubernationis muñere feabdicauit. His emm verbis cloquutum fuiflc dicunt: Apparuifti tandemfalutare nobis aftrum,&: poftvarias longasqj proccllajxorm tuo, nos с medio naufragio omneseripuifti. Ne minore quidem dciiderio te diu expedauimus, quam publicum Maiores noftri Seruatorem, ad inferos anhelafle traduntur. Et quum interdida per fe defideria vehc- • mentiiis incendantur, quanto magis nobis abnegabaris à Csefare, eo ardentiùs tc Principem dominumque noftrum, precario, vi, largitionibus & armis repe- f9 tere cogebamur.Etni bello tandem Caéfarea pertinacia vida foret, adhucfaufto ас falutari te duce Sc moderatore noftro carcremus. Agnouerüt oues paftorem fuum,& reftitutum ac veluti poftliminio reuerfum femper audiët. Quia еum nonmercenarium,fcdlcgitimum,fidum,&vitampro fuisouibus, poftulan, te re, deponere minime rccufantem,intelligunt.

1 commentaire:

  1. Pershendetje,
    te nderuar lexues, per ata qe kanê njohuri dhe mundesi që te na ndihmojnë nê perkthimin e ketij tekststi nag latinishtja, Falemnderit.

    RépondreSupprimer